ဧကရီဆောင်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်၊ဇာတ်တိုက်သရုပ်ပြပွဲ

ဧကရီဆောင်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်၊ဇာတ်တိုက်သရုပ်ပြပွဲ