ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

ပံုစံစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးလက္ခံမည့္ရက္ - (၂-၁၀-၂၀၁၉ မွ ၄-၁၀-၂၀၁၉)
ပံုစံစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးလက္ခံမည့္အခ်ိန္ - (နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ)
ေငြလက္ခံမည့္ေနရာ - ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

For Evening Class

Evening Results

For Weekend Class

Weekend Results
Online မွေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းျပီးေနာက္ ပံုစံစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရန္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္သို ့ သတ္မွတ္ရက္တြင္ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းျပီးမွသာလၽွင္ သင္တန္းသားအျဖစ္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။)