ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

ပထမႏွစ္ သင္တန္းအတြက္ ဦးစားေပးဘာသာရပ္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း


ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း (တ႐ုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ ဘာသာ၊ ဂၽာမန္ဘာသာ၊ ဂၽပန္ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ႐ု႐ွားဘာသာႏွင့္ ထိုင္းဘာသာ) အထူးျပဳ မၽားသို႕ ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာေခၚယူ၍ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစစ္ေမးခဲ့ၿပီး ဘာသာရပ္အလိုက္ ေကၽာင္းဝင္ခြင့္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား (၁၇-၉-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၇-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ လက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးစားေပးမကိုက္ညီ၍ ဝင္ခြင့္မရရွိခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ဆႏၵရွိပါက တက္ေရာက္လိုသည့္ ဦးစားေပးဘာသာရပ္ကို ျပန္လည္ ေလၽွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၌ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။

✓ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္သို႔ ေလၽွာက္ထားၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
✓ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖ စစ္ေဆးခံယူၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
✓ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ တကၠသိုလ္ဝင္ရမွတ္ ၄၂၂ မွတ္ႏွင့္ အထက္ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
✓ ဝင္ခြင့္ျပဳဘာသာရပ္အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဘာသာရပ္ကို ထပ္မံေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။
✓ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္သို႔ ထပ္မံဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားလိုပါက တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ၌ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ ကို (၆၅)မွတ္ႏွင့္အထက္ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
✓ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူျဖစ္ရမည္။
✓ (၁၇-၉-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၇-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ထိ ေက်ာင္းဝင္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထား ေသာ္လည္း ေကၽာင္းအပ္ႏွံျခင္းမရွိသူမ်ားအား လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။


ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၏ ေရြးခၽယ္ေရးမူမၽားမွာ

⮚ ယခင္ဦးစားေပးေလၽွာက္ထားခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္မွအပ အျခားဘာသာရပ္ကို ေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။
⮚ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းရမွတ္စုစုေပါင္းႏွင့္ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖရမွတ္စုစုေပါင္းအေပၚ အမွတ္မ်ားနည္းအလိုက္ ဝင္ခြင့္ထုတ္ျပန္ေပးမည္။
⮚ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖ ထပ္မံေျဖဆိုရန္ မလိုပါ။


၀င္ခြင့္ေလၽွာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခၽက္အလက္မၽား

➮ ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႔)မွ ၉-၁၁-၂၀၁၈ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႔) အထိ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ ထပ္မံေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။ (စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအပါအဝင္)
➮ ၁၁-၁၁-၂၀၁၈ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား၏အမည္စာရင္းကို ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၏ ေၾကာ္ၿငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ Website (🔗 https://yufl.edu.mm) တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ Facebook Page (🔗 Yangon University of Foreign Languages -YUFL ) တြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
➮ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔)မွ ၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔) ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္းၾကရမည္။


၀င္ခြင့္စိစစ္ေ႐ြးခၽယ္ေရးအဖြဲ႕
ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္