အခြေခံမြှားပစ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲနှင့်ပြိုင်ပွဲ

အခြေခံမြှားပစ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲနှင့်ပြိုင်ပွဲ