• တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) အရာရွိမ်ား ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (အဂၤလိပ္စာ)
  • ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအရာရွိမ်ား ႏုိင္ငံျခားဘာသာ စကားကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (အဂၤလိပ္)
  • တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ရုရွား၊ ထုိင္းဘာသာ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီး
  • ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ (JDS)

(၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီး အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာ)

  • အဂၤလိပ္ဘာသာႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ သင္တန္း ToeFl (Jice)

(၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီး)