ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္

စာၾကည့္တိုက္ေနာက္ခံသမိုင္း

ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္ကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာသိပံၸ၏ ပင္မေဆာင္ေျမညီထပ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ ရုရွားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္စုစုေပါင္း (၂၀၀၀၀)ခန္႔ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ကို ျမ၀တီေဆာင္အေပၚထပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ စာဖတ္သူ (၃၆)ဦး တစ္ျပိဳင္တည္းဖတ္ႏိုင္ေသာ စာဖတ္ခန္း(၁)ခန္း၊ စာအုပ္ခန္း(၁)ခန္းႏွင့္ ရုံးခန္း(၁)ခန္း တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ထိုအခ်ိိန္က စာအုပ္မ်ားကို ျပင္ပသို႔ငွားရမ္းျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ စာၾကည့္တိုက္ တြင္သာ  ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္ခဲ့ရာမွ စာၾကည့္တိုက္သည္ တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္  အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစျပီး စာအုပ္မ်ားကို ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ျပင္ပငွားခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ (၂၀၀၀) ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စာၾကည့္တိုက္ကို စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ အေဆာက္အအုံ  (LRC ) အေဆာင္သစ္ ဒုတိယထပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ကုိ စာဖတ္ခန္း၊ စာအုပ္စင္ခန္းႏွင့္ ရံုးခန္းတို႔ျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ကို Library Automation System  ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္   e.Lib Software ျဖင့္ စာအုပ္ကတ္တေလာက္သြင္းျခင္း၊ ကက္တေလာက္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းတို႔ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အင္တာနက္အသံုးျပဳျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ(၅)လံုးျဖင့္  user terminal  ကို စာဖတ္ခန္း တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အခန္းအမွတ္ (LRC- 303) တြင္ ရည္ညႊန္းစာဖတ္ခန္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကိုရီးယားစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈတု႔ိကို ေလ့လာႏိုင္ ေသာ  Window on Korea စာဖတ္ခန္းကို အခန္းအမွတ္ (LRC- 303) တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ စာၾကည့္တိုက္သည္ စာဖတ္သူ (၉၂)ဦး ဖတ္ႏိုင္ေသာ စာဖတ္ခန္း(၁)ခန္း၊ စာဖတ္သူ(၂၀)ဦး ဖတ္နိုင္ေသာ ရည္ညႊန္းစာဖတ္ခန္း(၁)ခန္းႏွင့္၊ စာဖတ္သူ(၃၀)ဦး ဖတ္ႏိုင္ေသာWOK  စာဖတ္ခန္း(၁)ခန္းႏွင့္ စာအုပ္စင္(၁၀၁)စင္ပါ၀င္ေသာ စာအုပ္ခန္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ စာၾကည္႔တိုက္၏ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းမွာ (၆၁၃၅ )စတုရန္းေပ ရွိပါသည္။ ယေန႔ထိ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ အီတလီ၊ ျမန္မာ၊ ရုရွား၊ စပိန္၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္းဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္စုစုေပါင္း (၇၅၆၆၃)အုုပ္ႏွင့္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္(၁၄၀၉၆)ေစာင္ႏွင့္  Non-Book Material  ေပါင္း (၃၂၁၉) တို႔ကို စုေဆာင္းထားရွိပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္

တနလၤာ မွ ေသာၾကာ၊ ၉:၀၀ နာရီ  မွ ၅:၀၀ နာရီ

ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္

တနလၤာ မွ ေသာၾကာ၊ ၉:၃၀ နာရီ မွ ၄:၃၀ နာရီ

စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။

စာၾကည့္္တိုက္၀န္ထမ္းမ်ား

ေဒၚယဥ္သြယ္လြင္၊ စာၾကည့္တိုက္မွဴး

ေဒၚယုယုေထြး၊ စာၾကည့္တိုက္လက္ေထာက္(၂)

ေဒၚဇြန္သက္သက္ခိုုင္၊ စာၾကည့္တိုက္လက္ေထာက္(၃)

ေဒၚေမာ္ဦး၊ စာၾကည့္တိုက္လက္ေထာက္(၄)

 

ဆက္သြယ္ရန

ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္

အမွတ္ ၁၁၉ – ၁၃၁ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

အီးေမးလ္ – [email protected]

www.yufl.edu.mm

စာၾကည့္တိုက္အသံုးျပဳျခင္း

ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား

ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား

ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၏၀န္ထမ္းမ်ား

ပါေမာကၡခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသာျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား

စာအုပ္ငွားရမ္းျခင္း

စဥ္ ငွားခြင့္ရွိသူ စာအုပ္အေရအတြက္ ငွားခြင့္ကာလ
ဆရာ/ဆရာမ ၅ အုပ္ ၄ ပတ္
မဟာ၊ပါရဂူ သင္တန္းသား ၃ အုပ္ ၃ ပတ္
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၂ အုပ္ ၂ ပတ္
၀န္ထမ္းမ်ား ၂ အုပ္ ၂ ပတ္

 

စာၾကည့္တိုက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 • စာအုပ္ငွားျခင္း
 • စာဖတ္ခန္း
 • ရည္ညႊန္းစာဖတ္ခန္း
 • New Arrivals
 • Periodicals
 • Dissertations
 • E- Resources

–    ProQuest Database

–    OECD Database

–    WEL (World Ebook Library) Database

 • Internet Service
 • Wi-Fi Free Service
 • Audiovisual Materials
 • Photocopy
 • British Council Library Mobile Service
 • Window on Korea Reading Room

 

စာၾကည့္တိုက္စည္းမ်ဥ္း

၁။ စာငွားမွတ္ပံုတင္ျခင္း

စာၾကည့္တိုက္ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ စာငွားကတ္ျပား (Borrower’s Card) ရရွိရန္ စာငွားေကာင္တာတြင္ရွိေသာ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားတြင္ ျဖည့္စြက္ေရးသား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ေက်ာင္းသား/သူျဖစ္ပါက ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားကိုလည္းေကာင္း၊ ဆရာ/ဆရာမျဖစ္ပါက မိမိတုိ႔သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားကိုလည္းေကာင္း ျပသရမည္။ ျပင္ပမွပုဂၢဳလ္မ်ားျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန အၾကီးအကဲ၏ ေထာက္ခံစာျဖင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံ ခြင့္ေတာင္းျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ စာငွားကတ္ ထုတ္ေပးပါမည္။

၂။ ဆက္လက္ငွားခြင့္ေတာင္းခံျခင္း။ (Renewal)

ငွားယူထားသည့္ စာအုပ္၏ငွားခြင့္ကာလ ကုန္ဆံုးျပီးေနာက္ ၄င္းစာအုပ္ကိုပင္ ဆက္လက္ ငွားယူ လိုေသးလွ်င္ မူလငွားခြင့္ ကုန္ဆံုးသည့္ေန႔၌ ဆက္လက္ငွားခြင့္ ေတာင္းခံျပီး ထပ္မံငွားယူႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းခံရာတြင္ မိမိေတာင္းခံသည့္စာအုပ္ကုိ  အျခားသူတစ္ဦးက ငွားယူလိုေၾကာင္း လ်ာထားျခင္း မရွိမွ သာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္(၁၄)ရက္၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္(၇)ရက္ ဆက္လက္ ငွားယူႏိုင္သည္။

၃။ စာအုပ္လ်ာထားျခင္း (Reservation)

အကယ္၍ မိမိငွားလိုေသာစာအုပ္ကုိ အျခားသူတစ္ဦးက ငွားထားလွ်င္ ၄င္းစာအုပ္ကို မိမိငွားလို ေၾကာင္း လ်ာထားႏိုင္သည္။ လ်ာထားပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္ေရးသား၍ စာငွားဌာနတြင္ မွာထားႏိုင္သည္။ စာအုပ္စာၾကည့္တိုက္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ထိုစာအုပ္ကို ငွားႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း လ်ာထားသူထံ အေၾကာင္းၾကားမည္။

၄။ ရက္လြန္ေၾကးေငြေကာက္ခံျခင္း

ငွားထားေသာ စာအုပ္မ်ားကို ျပန္အပ္ရက္ (Due date)တြင္ ျပန္မအပ္ဘဲ ရက္လြန္မွ ျပန္အပ္ပါက ရက္လြန္ေၾကး တစ္ရက္လွ်င္ (၅)က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္။

၅။ စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း

ငွားထားေသာစာအုပ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာအုပ္၏ မူလအေျခအေန ယိုယြင္းသြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ငွားထားသူက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(၁) မူလစာအုပ္အတိုင္း ေပးေလ်ာ္ရမည္။

(၂) အကယ္၍မူလစာအုပ္အတိုင္း ေပးေလ်ာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက စာအုပ္ကာလတန္ဖိုး၏ (၃)ဆ ေပးေလ်ာ္ရမည္။ အထူးရွားပါးေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါက စာၾကည့္တိုက္မွဴးက သတ္မွတ္ေပး ေသာတန္ဖိုးကို ေပးေလ်ာ္ရမည္။

စာၾကည့္တိုက္စည္းကမ္း

၁။    စာအုပ္ျပန္မည့္ရက္တြင္ ျပန္အပ္ျခင္းမျပဳပါက ရက္လြန္ေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း စာအုပ္ငွားသူမွ စာအုပ္ျပန္လည္အပ္ျခင္း မျပဳပါက ထိုကာလအတြင္း စာအုပ္ငွားခြင့္ကို ယာယီပိတ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။    ငွားယူထားေသာ စာအုပ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားသျဖင့္ ေပးေလ်ာ္ရ မည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္သို႔ အေျပအလည္ ေပးေဆာင္ျခင္း မရွိပါက စာေမးပြဲေအာင္စာရင္္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

၃။    စာၾကည့္တိုက္မွ စာအုပ္မ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းမျပဳဘဲ စာၾကည့္တိုက္ျပင္ပသို႔ ယူေဆာင္ျခင္းမျပဳရ။

၄။    စာငွားကတ္ကို မိမိတစ္ဦးတည္းသာ အသံုးျပဳရမည္၊ အျခားသူတစ္ဦးသို႔ ထပ္ဆင့္ငွားျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရ။ ဤနည္းအားျဖင့္ စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးခဲ့ေသာ္ မူလငွားသူ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

၅။    စာငွားကတ္ကို စာသင္ႏွစ္ေျပာင္းတိုင္း စာသင္ႏွစ္စတြင္ အသစ္လဲလွယ္ရမည္။

၆။    ကြန္ပ်ဴတာကို စာရွာျခင္းႏွင့္သင္ၾကားေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမွလြဲ၍ အျခားကိစၥမ်ား အသံုးျပဳခြင့္မျပဳပါ။

၇။    စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ စာအုပ္ငွားသူမ်ားသည္ စာၾကည့္တိုက္၏ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ လက္ေရးစာမူမ်ားေပၚတြင္ စာေရးသားျခင္း၊ ရုပ္ပံုဆြဲျခင္း၊ လိုင္းသားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၈။    စာအုပ္မ်ား ညစ္ေပျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုးမႊား၊ သတၱ၀ါမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ စာအုပ္၏မူလအေျခအေန ယိုယြင္းသြားလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ငွားထားသူက စာအုပ္အစားကိုျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ခ်ဳပ္ခစရိတ္ကိုျဖစ္ေစ ေပးေဆာင္ ရမည္။

၉။    စာၾကည့္တိုက္အတြင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စာဖတ္သူမ်ားကို အႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ စကားတိုးတိုးေျပာရမည္၊ ဆူညံျခင္းမျပဳရ။

၁၀။     စာဖတ္သူမ်ားကို အႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

၁၁။     စာၾကည့္တိုက္အတြင္းတြင္ တယ္လီဖုန္းေျပာျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ား စားျခင္း လံုး၀ မျပဳလုပ္ရ။

၁၂။     စာၾကည့္တိုက္ရွိ ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းတက် ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရမည္။