ဘာသာျခားစာသင္ေက်ာင္း (Institute of Foreign Languages) ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ ခ်ာတာဘဏ္အေဆာက္အအံု အေပၚဆံုးထပ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဘျမင့္က ၈-၁-၆၄ရက္ေန႔မွ        ၇-၂-၆၅ရက္ေန႔အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ရုရွားဟူသည့္ သင္ၾကားေရးဌာန(၄)ခုရွိၿပီး ေက်ာင္းသား(၅၃)ဦးျဖင့္ စတင္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒီပလိုမာ အခ်ိန္ျပည့္၊ ဒီပလိုမာအခ်ိန္ပိုင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာေတာ္သင္ႏွင့္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ဘာသာဌာနကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၈-၂-၆၅ရက္ေန႔မွစ၍ ဦးယုခင္က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။

၁၉၆၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ယခုလက္ရွိေနရာျဖစ္သည့္ ၁၁၉-၁၃၁၊ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ ဦးယုခင္ျဖစ္ၿပီး ၃၀-၄-၇၁ ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ဦးေရကို(၂၀၅)ဦးသို႔ တိုးျမႇင့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ အီတာလ်ံဘာသာဌာနကို ၁၉၇၀ခုနွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ထိတည္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁-၅-၇၁ရက္ေန႔တြင္ ဦး၀င္းေမာင္က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေအာက္မွ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအမည္ကိုလည္း ႏို္င္ငံျခား ဘာသာသိပၸံ (Institute of Foreign Languages) ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အျဖစ္ ဦးဝင္းေမာင္မွ ၁၇-၉-၇၂ရက္ေန႔ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရကို (၃၈၃) ဦးသို႔ တိုးျမႇင့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးတင္ေအာင္စိုးသည္ ၂၈-၉-၇၂ရက္ေန႔မွ ၁၀-၈-၇၉ရက္ေန႔ထိ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးဝင္းေမာင္သည္ ၁၀-၈-၇၉ရက္ေန႔မွ ၇-၈-၈၀ရက္ေန႔ထိ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးစိုင္းေအာင္ထြန္းသည္ ၇-၅-၈၀ရက္ေန႔မွ ၃-၁၁-၈၅ ရက္ေန႔ထိ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးညြန္႔သည္ ၁၆-၁၂-၈၅ရက္ေန႔မွ ၃-၂-၉၁ရက္ေန႔ထိ လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးဝင္း သည္ ၄-၂-၉၁ရက္ေန႔ မွစ၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဘာသာရပ္ဌာနမ်ား သီးျခားမတည္ေထာင္မီက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာစကားကို ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွ စတင္၍ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ဆရာမ်ားလာေရာက္ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာဌာနကို လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဘာသာဌာနကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းဘာသာဌာနကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကိုရီးယားဘာသာဌာနကိုလည္ေကာင္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရကို ႏွစ္စဥ္တိုး၍ လက္ခံခဲ့ရာ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ (၁၁၇၉) ဦးသို႔ တိုးျမႇင့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က စာသင္ေဆာင္မ်ား မွာ ပင္မေဆာင္ (ႏွစ္ထပ္ေဆာင္)၊ ျမဝတီေဆာင္ (ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ေလးခု)၊ OB ေဆာင္ (တစ္ထပ္ေဆာင္ ခုႏွစ္ခု) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္အဆင့္သို႔ ႏို္င္ငံေတာ္က တိုးျမႇင့္ ေပးခဲ့ရာ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (Yangon Institute of Foreign Languages) အျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ ယခင္ပို႔ခ်ခဲ့သည့္ သင္တန္း မ်ားအျပင္  မဟာဝိဇၨာႏွင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရကို (၁၃၁၄) ဦးသို႔ တိုးျမႇင့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိစဥ္က ေဒါက္တာစိုးဝင္းသည္         ၂-၉-၉၆ရက္ေန႔မွ ၁၅-၁-၉၇ရက္ေန႔ထိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၅-၁-၉၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁-၆-၉၇ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၂-၆-၉၇ရက္ေန႔မွ              ၃-၆-၀၅ရက္ေန႔အထိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းသည္ ၁-၇-၀၅ရက္ေန႔မွ ၂၀-၁၀-၀၅ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္သည္ ၂၁-၁၀-၀၅ရက္ေန႔မွ ၃၀-၃-၁၁ ရက္ေန႔ အထိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ထြန္း သည္ ၃၀-၃-၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၈-၄-၁၁ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာလြင္လြင္စိုးသည္  ၂၉-၄-၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၄-၃-၁၆ရက္ေန႔အထိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၅-၃-၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၂-၁၀-၁၆ရက္ေန႔အထိ ေဒါက္တာရည္ရည္ေမာ္က ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္သည္ ၁၃-၁၀-၁၆ရက္ေန႔မွစ၍ ယေန႔အထိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ အီတာလ်ံဘာသာဌာနကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စတင္သင္ၾကားလ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရကို ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ       ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပါရဂူ၊ မဟာဝိဇၨာ၊ မဟာဝိဇၨာအရည္အခ်င္းစစ္၊ ဒီပလိုမာ၊ ဝိဇၨာဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားအျပင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန(ညေနသင္တန္း) အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၃၈၃၀၀၀) ဦးရွိပါသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာေဗဒဌာန၊ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာန၊ ဒႆနိကေဗဒဌာန၊ သမိုင္း ဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာနတို႔ကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ပင္မေဆာင္ (MB) ကို ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး၊ ျမဝတီေဆာင္၊ OB ေဆာင္မ်ား အျပင္၊ ၁၉၉၅-၉၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေလးထပ္စာသင္ေဆာင္သစ္ (NB)၊ ၁၉၉၇-၉၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ဗဟိုသင္ေထာက္ကူေဆာင္(LRC)၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕စာသင္ ေဆာင္သစ္(EB)၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ Centre of Excellent (CoE)ႏွင့္ ဘက္စံုခန္းမ (RC)၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ Centre of Excellent Building & Modernized Canteen၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ The Centre of Excellence in Language for Foreigner Hall (ISH)တို႔ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။