ေဒၚစုစုခင္ ကထိက(ဌာနမွဴ း)

History of Thai Department

ထိုင္းဘာသာဌာနကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းဘာသာဒီပလိုမာ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဒီပလိုမာအခ်ိန္ပိုင္း သင္တန္းကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ထိုင္းဘာသာ ၀ိဇၨာသင္တန္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တို႔တြင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ကထိက(ဌာနမွဴး) ၁ဦးအပါအ၀င္ ကထိက ၆ ဦး၊ လက္ေထာက္ကထိက ၁ ဦး၊ နည္းျပ ၇ဦးတို႔ႏွင့္အတူ ထိုင္းလူမ်ိဳးသင္ၾကားေရး လက္ေထာက္ဆရာ၊ ဆရာမ ၅ ဦးတို႔က ၀ိဇၨာဘြဲ႔ႀကိဳတန္းမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလို္မာတန္းမ်ားႏွင့္ ညေနပိုင္း ထိုင္းဘာသာအေျခခံတန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ထို္င္းဘာသာအဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားတြင္ အေျပာအၾကားစြမ္းရည္၊ အေရးအဖတ္စြမ္းရည္အျပင္ သမိုင္း၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာျပန္၊ စကားျပန္အစရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ထိုင္းဘာသာဌာနသည္ ထိုင္း-ျမန္မာနည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထူးခၽြန္ေသာ ထိုင္းဘာသာအထူးျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံရွိတကသိုလ္မ်ားသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ေစလႊတ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ကိုလည္း စြမ္းရည္ျပည့္၀စြာျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္္၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းဆင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ထိုင္းဘာသာ အထူးျပဳ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သံရံုးစသည္တို႔တြင္ အလုပ္အကို္င္မ်ား ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Faculty Members of Thai Department

No. Name Post
1 ေဒၚစုစုခင္ ကထိက(ဌာနမွဴး)
2 ေဒၚမီမီတင္ ကထိက
3 ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ ကထိက
4 ေဒၚေအးေအးက်င္ ကထိက
5 ေဒၚခင္သီတာစိုး ကထိက
6 ေဒၚဥမၼာေအာင္ ကထိက
7 ေဒၚေမေသာ္ဟန္ လက္ေထာက္ကထိက
8 ေဒၚေ၀ရီခိုင္ နည္းျပ
9 ေဒၚရႊန္းလဲ့၀င္း နည္းျပ
10 ေဒၚသံသာဆု နည္းျပ
11 ေဒၚသဥၨာ၀င္းလိႈင္ နည္းျပ
12 ေဒၚခိုင္ခို္င္ထိုက္ နည္းျပ
13 ေဒၚသက္စုမြန္ နည္းျပ
14 ေဒၚခိုင္ၿငိမ္းႏို္င္ နည္းျပ