ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္ရန္သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္သည့္ (၂-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၃-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႕တြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီး လာေရာက္အပ္ႏွံသူမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
ေက်ာင္းအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ား ေနရာတြင္ Waiting List မွ လူမ်ားအား အစားထုိလက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Result for Evening Class Result for Weekend Class

Waiting List for Evening Class Waiting List for Weekend Class